ناشر: پارس رسانه،تهران
تعداد عنوان ها: 3
اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده،تننباوم،طرقی حقیقت،و2،پارس رسانه
اندرو اس.تننباوم؛ ابوالفضل طرقی حقیقت؛ مارتن ون استین
250,000
طراحی و پیاده سازی سیستم عامل،تننباوم،طرقی حقیقت،و3،پارس رسانه
اندرو اس.تننباوم؛ ابوالفضل طرقی حقیقت؛ آلبرت اس.وودهال
250,000