ناشر: انتشارات احمدی(پزشکی) تهران
تعداد عنوان ها: 23
گایدلاین اطفال 1،احمدی
نلسون ؛ احمدی
600,000
گایدلاین فارماکولوژِی،کاتزونگ،احمدی
کامران احمدی؛ کاتزونگ-ترور
450,000
گایدلاین اطفال 3،احمدی
نلسون؛ احمدی
400,000
گایدلاین پوست،هبیف،احمدی
کامران احمدی؛ هبیف
450,000
گایدلاین اطفال 2،احمدی
نلسون ؛ احمدی
650,000
گایدلاین جراحی 1،شوارتز،احمدی
شوارتز ؛ احمدی
400,000
گایدلاین روانپزشکی،کاپلان،احمدی
کامران احمدی؛ کاپلان
450,000
گایدلاین ریه،هاریسون،احمدی
هاریسون ؛ کامران احمدی؛ سسیل
200,000
گایدلاین قلب و عروق،احمدی
کامران احمدی؛ هاریسون
500,000
گایدلاین زنان 2،دنفورث،احمدی
احمدی ؛ دنفورث
600,000
گایدلاین زنان 1،دنفورث،احمدی
احمدی ؛ دنفورث
600,000
گایدلاین گوارش و کبد،هاریسون،احمدی
هاریسون ؛ احمدی ؛ سسیل
450,000
گایدلاین ارولوژی،احمدی
کامران احمدی
500,000
گایدلاین اخلاق پزشکی،احمدی
کامران احمدی
200,000
گایدلاین جراحی 2،شوارتز،احمدی
شوارتز ؛ احمدی
400,000
گایدلاین جراحی 3،شوارتز،احمدی
شوارتز ؛ احمدی
400,000
گایدلاین جراحی 4،شوارتز،احمدی
کامران احمدی؛ شوارتز
400,000