ناشر: مهرآذین اصفهان
تعداد عنوان ها: 1
اصول و مبانی مدیریت مالی پیشرفته بنگاه ج1،راس،مخاطب رفیعی،مهرآذین
استفان راس؛ فریماه مخاطب رفیعی؛ راندولف وسترفیلد؛ مهدی خاشعی؛ جفری جفی؛ پویا حیدری
150,000