ناشر: مهرآذین اصفهان
تعداد عنوان ها: 1
اصول و مبانی مدیریت مالی پیشرفته بنگاه ج1،راس،مخاطب رفیعی،مهرآذین
فریماه مخاطب رفیعی؛ استفان راس؛ مهدی خاشعی؛ راندولف وسترفیلد؛ پویا حیدری؛ جفری جفی
150,000