ناشر: مهرآذین اصفهان
تعداد عنوان ها: 2
اصول و مبانی مدیریت مالی پیشرفته بنگاه ج1،راس،مخاطب رفیعی،مهرآذین
استفان راس؛ فریماه مخاطب رفیعی؛ راندولف وسترفیلد؛ مهدی خاشعی؛ جفری جفی؛ پویا حیدری
150,000
ریسک سرمایه و مدیریت مالی پیشرفته بنگاه ج2،راس،مخاطب رفیعی،آذرین مهر
استفان راس؛ فریمامه مخاطب رفیعی؛ مهدی خاشعی؛ راندولف وسترفیلد؛ جفری جفی؛ پویان حیدری
150,000