ناشر: مهرآذین اصفهان
تعداد عنوان ها: 2
اصول و مبانی مدیریت مالی پیشرفته بنگاه ج1،راس،مخاطب رفیعی،مهرآذین
فریماه مخاطب رفیعی؛ استفان راس؛ مهدی خاشعی؛ راندولف وسترفیلد؛ پویا حیدری؛ جفری جفی
150,000
ریسک سرمایه و مدیریت مالی پیشرفته بنگاه ج2،راس،مخاطب رفیعی،آذرین مهر
استفان راس؛ فریمامه مخاطب رفیعی؛ راندولف وسترفیلد؛ مهدی خاشعی؛ پویان حیدری؛ جفری جفی
150,000