ناشر: استادکار،تهران
تعداد عنوان ها: 8
شیوه تویوتا ، سرخ کوهی ، استادکار
مهدی سرخ کوهی؛ جفری لایکر؛ پویا میرصالحی
295,000
سرگرمی های الکترونیک،آقایی،استادکار
امید آقایی؛ بهنام سبزعلیان؛ امیر میکائیل زاده
159,000
مکانیک شکل دهی ورق های فلزی،فرجی،استادکار
قادر فرجی؛ محسن خودستان؛ ابوالفضل معصومی
145,000