ناشر: پارس ضیاء،اصفهان
تعداد عنوان ها: 5
برنامه ریزی محیط زیست شهری،میلر،ضرابی،پارس ضیا اصفهان
دونالد میلر؛ اصغر ضرابی؛ ابوالفضل مشکینی؛ گرت درو؛ فریاد پرهیز؛ حافظ مهدنژاد
190,000
ایمنی مساجد،محمودزاده،پارس ضیا اصفهان
امیر محمودزاده؛ محمد نظام الدین
40,000
مهمترین رصدخانه های علم و فناوری،خزائی،پارس ضیاء
سعید خزائی؛ امیر محمود زاده؛ الهام سهامی
75,000
پژوهش محوری در روشهای تحقیق با نگرشی برتجاری سازی ایده ها،محمودزاده،پارس ضیا اصفهان
امیرمحمودزاده ؛ محمد مهدی مظاهری؛ سمیه سادات شاهزیدی
40,000