ناشر: نشر دارخوین اصفهان
تعداد عنوان ها: 6
مکانیک نانوکامپوزیت های هوشمند،قربان پور آرانی،دارخوین اصفهان
علی قربان پور آرانی؛ سعید امیر؛ زهرا خدامی مرقی؛ امیرحسین قربان پور آرانی
180,000
پارادایم های نوین توسعه روستایی،رضوانی،دارخوین،پاپلی
محمدرضا رضوانی؛ حمیدرضا باغیانی؛ سارا جعفری
150,000