ناشر: انستیتو تحقیقات صنایع غذایی کشور
تعداد عنوان ها: 1
علم گوشت،لاوری،خاکسار،تحقیقات صنایع غذایی
آر.ای.لاوری ؛ رامین خاکسار؛ نوشین طیبی؛ صبا فرهمند
230,000