ناشر: جهاددانشگاهی ، مازندران
تعداد عنوان ها: 1
راهنمای مدیریت پرورش مرغ مادر(راس)،آویاژن،ایرانی،جهادمازندران،پرتوواقعه
مهرداد ایرانی؛ شرکت آویاژن؛ رحمان چالاکی؛ رضا رضایی کوچکسرایی
500,000