ناشر: دانشگاه گلستان
تعداد عنوان ها: 1
مدل سازی فضایی و تصمیم گیری چندمعیاره،شاهکویی،د.گلستان
محمود داودی؛ مهدی حسام؛ شاهکویی
180,000