ناشر: میلان افزار ، مشهد
تعداد عنوان ها: 10
مهندسی متره 3،میلانی زاده
علیرضا میلانی زاده
160,000
مهندسی متره 1،میلانی زاده
علیرضا میلانی زاده
70,000
قراردادهای طرح و ساخت،میلانی زاده
علیرضا میلانی زاده
180,000
مدیریت و راهبرد مناقصات،میلانی زاده
علیرضا میلانی زاده
83,000
مهندسی متره 2،میلانی زاده
علیرضا میلانی زاده
75,000