ناشر: دانشگاه شهید مدنی،آذرباییجان
تعداد عنوان ها: 2
زیست شناسی گیاهی،دیلمقانی،د.شهیدمدنی آذرباییجان،تبریز
اندرو لک؛ کمال الدین دیلمقانی؛ دیوید اوانس؛ نادر چاپارزاده
200,000