ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب تهران
تعداد عنوان ها: 18
گزیده امام صادق (ع) 2جلدی ، حیدر
محمدحسین سرانجام؛ اسد حیدر؛ سیدعلی رضا نقیب پور؛ سیدمحمدحسین نواب؛ فریدالدین فریدعصر
620,000