ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد عنوان ها: 24
مبانی حقوق بشر ، میرموسوی ، پژوهشگاه فرهنگ اندیشه
سیدعلی میرموسوی؛ سیدصادق حقیقت
250,000