ناشر: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
تعداد عنوان ها: 9
فهم و تحلیل صورت های مالی ، فروغ نژاد
حیدر فروغ نژاد؛ شاهین احمدی؛ امین سادات
320,000
مدیریت سرمایه گذاری ج1،مارکوس،شریعت پناهی،بورس
بادی ؛ مجید شریعت پناهی؛ روح اله فرهادی؛ کین ؛ محمد ایمنی فر؛ مارکوس
400,000
ناحساب های یک حسابدار،اثنی عشری
حمیده اثنی عشری؛ 0
90,000
مدیریت سرمایه گذاری ج2،مارکوس،شریعت پناهی،بورس
روح اله فرهادی؛ بادی ؛ مجید شریعت پناهی؛ کین ؛ مارکوس
400,000
بایسته های حقوق بازارسرمایه(اصول)،سلطانی
محمد سلطانی؛ 0 ؛ مرضیه خلیلی؛ لیلا سهرابی؛ زینب فلاح
150,000