ناشر: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
تعداد عنوان ها: 5
فهم و تحلیل صورت های مالی ، فروغ نژاد
حیدر فروغ نژاد؛ شاهین احمدی؛ امین سادات
320,000
مرجع راهبردهای اختیار معاملات ، فراهانی
احمد دارستانی فراهانی؛ میثم رحیم پور
350,000
مدیریت سرمایه گذاری ج1،مارکوس،شریعت پناهی،بورس
مجید شریعت پناهی؛ بادی ؛ روح اله فرهادی؛ کین ؛ محمد ایمنی فر؛ مارکوس
400,000
مدیریت سرمایه گذاری ج2،مارکوس،شریعت پناهی،بورس
روح اله فرهادی؛ بادی ؛ کین ؛ مجید شریعت پناهی؛ مارکوس
400,000