ناشر: مخاطب ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
روابط خارجی ایران از1320 تا 1341،بلیک،دولت آبادی،مخاطب
علی باقری دولت آبادی؛ کریستین بلیک؛ حوریه دهقان
22,000
نظریه سیاست بین الملل،والتس،طالبی آرانی،مخاطب
روح الله آرانی؛ کنث.ن.والتس
195,000