ناشر: نیوشه ، شهرکرد
تعداد عنوان ها: 1
رویکردی نوین بر مدیریت کاشت ، داشت و برداشت پسته ، میمند ، نیوشه
محمد جواد محمودی میمند؛ عسکر قنبری عدیوی
70,000