ناشر: جعفری ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
آناتومی بالینی سر و گردن ، اکبری ، جعفری
محمد اکبری؛ راگردی کاشانی؛ هدایت پور
228,000
نورو آناتومی ، اکبری ، جعفری
اکبری ف حسن زاده
159,000
اصول ژنتیک پزشکی امری،نصیری،جعفری
پیتر ترنپنی؛ حبیب نصیری؛ سین الارد
159,000