ناشر: گنج دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
خودآموز آزمون معامله گری اوراق تامین ، آسیما ، گنج دانش
سودابه عینعلی؛ مهدی آسیما؛ فرزاد میدانی
400,000
ریاضیات مهندسی جلد1 ، آقاسی ، نگاه دانش
علیرضا ابراهیمی؛ مسعود آقاسی
400,000