ناشر: گروهفیزیک،د،تهران
تعداد عنوان ها: 1
سنجش از دور شوری خاک،گرسیلا،علوی پناه،د.تهران
گرسیلا مترنیچ؛ کاظم علوی پناه؛ جی آلفرد زنیک؛ حمید رضا متین فر؛ هادی عبدالعظیمی
320,000