ناشر: گروهفیزیک،د،تهران
تعداد عنوان ها: 1
سنجش از دور شوری خاک،گرسیلا،علوی پناه،د.تهران
کاظم علوی پناه؛ گرسیلا مترنیچ؛ حمید رضا متین فر؛ جی آلفرد زنیک؛ هادی عبدالعظیمی
320,000