ناشر: نقش جهان(خریدنشود) ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات ، جعفر پوینده ، نقش جهان
آدرنو ایوتادیه؛ محمد جعفر پوینده؛ باختین؛ برشت بوتور زیما کوهلر
240,000
مدرنیته و مدرنیسم ، نوذری ، نقش جهان
آنتونی گیدنز و همکاران؛ 0
210,000