ناشر: مشاهیر (مبتکران) ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
نعمت الله گلستانیان؛ دیوید هالیدی؛ رابرت زرنیک؛ محمود بهارچ؛ محمود بهار؛ جرل وارکر؛ رابرت رزنیک؛ جرل واکر
240,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
نعمت الله گلستانیان؛ دیوید هالیدی؛ محمود بهارچ؛ رابرت زرنیک؛ محمود بهار؛ رابرت رزنیک؛ جرل وارکر؛ جرل واکر
240,000 175,200
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
دیوید هالیدی؛ نعمت الله گلستانیان؛ محمود بهارچ؛ رابرت زرنیک؛ محمود بهار؛ رابرت رزنیک؛ جرل وارکر؛ جرل واکر
240,000