ناشر: فرهنگ جاوید ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
تحلیل سیاسی مدرن ، رابرت دال ، مشیرزاده ،فرهنگ جاوید
رابرت دال؛ حمیرا مشیرزاده؛ بروس استاین بریکنر
128,000
در باب تاریخ اندیشه ، میشل ،حسنی ، فرهنگ جاوید
رمون آرون؛ محسن حسنی؛ میشل فوکو
50,000
اندیشه ی یونگ ، بیلسکر ، پاینده، فرهنگ جاوید
ریچارد بیلسکر؛ حسین پاینده
65,000
ساده شناسی جوینر ، جاوید ، فرهنگ جاوید
مارک جوینر؛ مهدی جاوید
90,000
سقراط هایی از گونه دیگر ، جابری، فرهنگ جاوید
محمد عابد جابری؛ محمد آل مهدی
85,000