ناشر: شرکت آرتا پژوهش کاوه
تعداد عنوان ها: 5
آلیاژهای صنعتی،شاهدی اصل،آرتاپژوهش
مهدی شاهدی اصل؛ بهزاد نایبی؛ بهداد نایبی
80,000
دانش مواد،شاهدی اصل
مهدی شاهدی اصل؛ احمد بهمنی؛ فرید انوشه پور
70,000
فرآیندهای تولید ، شاهدی اصل
مهدی شاهدی اصل؛ علی دلبری؛ رضا نوری
75,000
تاریخچه متالوژی ،شاهدی اصل
مهدی شاهدی اصل؛ شهلا عزیزی
80,000
تجربه های ریخته گری:10قانون ریخته گری،کمبل،نایبی،آرتا پژوهش
جان کمبل؛ بهزاد نایبی؛ احمد بهمنی؛ علی دلبری؛ رضا نوری؛ بهداد نایبی
200,000