ناشر: شمال پایدار ، آمل
تعداد عنوان ها: 1
تکنولوژی تولید قند،معتمدزادگان،شمال پایدار
علی معتمدزادگان؛ آزاده قربانی حسن سرایی؛ سید احمد؛ سید احمد شهیدی یاساقی
60,000