ناشر: چراغ دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
نمونه آزمونهای استخدامی مهندسی معماری ، ایران فرهنگ
علیرضا سلطانی؛ مریم ساریخانی؛ فاطمه ساریخانی
200,000
نمونه آزمونهای استخدامی استانداری فرمانداری،ساریخانی،ایران فرهنگ
محمدعلی عزیزی؛ مریم ساریخانی؛ فاطمه ساریخانی
190,000