ناشر: آیین محمود ، قم
تعداد عنوان ها: 21
نگاهی بر پروژه های توسعه خوشه ای در ایران،سلیمانی،آیین محمودقم
غلامرضا سلیمانی؛ حمید عزیزمحمدلو؛ سیاوش وحدت
200,000
مدیریت ارتباط با مشتری،نجارباشی،آیین محمودقم
محمد نجارباشی؛ علی اکبر میرزایی
300,000
مدیریت بازاریابی،میرزایی،محمودی قم
علیرضا محمودی؛ علی اکبر میرزایی
120,000
توسعه خوشه های کسب و کار در ایران،سلیمانی،آیین محمود قم
غلامرضا سلیمانی؛ حمید عزیز محمدلو؛ سیاوش وحدت
150,000
مبانی آنالیز عددی،احمدی نیا،آیین محمود قم
مهدی احمدی نیا؛ قاسم بریدلقمانی
150,000
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان ، عدل پرور ، آیین قم
محمدرضا عدل پرور؛ محمد مهدی غفوری
120,000
برنامه ها و سیاست های توسعه صنایع کوچک و متوسط ، صادقی،آیین قم
سعید صادقی؛ روح الله ابراهیمی؛ وحید آشتیانی
150,000
چیستی مفهوم مجاز ، توکلی ، د.قم
نرجس توکلی محمدی
35,000
مسیر مدیران موفق،آشتیانی،ایلانلو،آیین محمودقم
وحید آشتیانی؛ مهدی ایلانلو
60,000