ناشر: زهیر ، قم
تعداد عنوان ها: 1
مرجع تخصصی نرم افزار primavera، شهیدی شادکام
وحید آشیانی؛ امیر شهیدی شادکام
150,000