ناشر: آگه تهران
تعداد عنوان ها: 16
مقدمه ای سیاسی بر فلسفه ، جیرانی ، آگه
لئو اشتراوس؛ یاشار جیرانی
430,000
درس هایی از جامعه شناسی پی یر بوردیو،جهانگیری،آگه
جهانگیر جهانگیری؛ پاتریس بون ویتز؛ حسن پورسفیر
120,000
فلسفه علوم اجتماعی(بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی)،تد،مسمی پرست ، آگه
تد بنتون و یان کرایب؛ شهناز مسمی پرست؛ محمود متحد
240,000
مبانی جامعه شناسی سیاسی،نیک گهر،آگه
ژان.ایو دورماگن؛ عبدالحسین نیک گهر؛ دانیل موشار
220,000
در اقلیم روشنایی،شفیعی کدکنی،آگه
حکیم سنائی غزنوی؛ محمدرضا شفیعی کدکنی
400,000
مدرنیته ی سیاسی ، موریس ، احمدی ، آگه
موریس باربیه؛ عبدالوهاب احمدی
170,000
شور آزادی ، بنژامن ، احمدی ، آگه
بنژامن کنستان؛ عبدالوهاب احمد ی
80,000