ناشر: پیامنور،تهران
تعداد عنوان ها: 3
کاملترین ترجمه و تبیین اصول فقه ج1 ، مظفر ، زراعت ، پیام نور
علامه مظفر؛ عباس زراعت؛ حمید مسجدسرایی
190,000
کاملترین ترجمه و تبیین اصول فقه ج2 ، مظفر، زراعت ، پیام نور
علامه مظفر؛ عباس زراعت؛ حمید مسجدسرایی
85,000
کاملترین ترجمه و تبیین اصول فقه ج3 ، مظفر ، زراعت ، پیام نور
علامه مظفر؛ عباس زراعت؛ حمید مسجدسرایی
140,000