ناشر: نصیر بصیر (پخش نسیم)، تهران
تعداد عنوان ها: 17
بانک سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر ج2 ، ابراهیمی مقدم ، نصیر
ابراهیمی مقدم؛ اجلالی؛ احمدیان؛ فیلی؛ کارگهی؛ نیکوبین؛ زاهدی سرشت؛ کریمی ؛ کهن؛ محبی کیا؛ خلیلی فر
160,000
اصول تولید نیروگاه ، فیروزی فر ، نصیربصیر
سهراب فیروزی فر؛ محمد سعید فیروزی فر
250,000
بانک سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر ، ابراهیمی مقدم ج1 ، نصیر
ابراهیمی مقدم؛ اجلالی؛ احمدیان؛ فیلی؛ کارگهی؛ نیکوبین؛ زاهدی سرشت؛ کریمی کهن؛ محبی کیا ف خلیلی فر
325,000