ناشر: وزارت کشاورزی
تعداد عنوان ها: 1
زراعت برنج در مناطق حاره ، لاریجانی، معاونت وزارت جهاد کشاورزی
بهمن لاریجانی؛ یزدان رمضانپور؛ محمد کارگران؛ علیرضا شکری
17,000