ناشر: ارژن تهران
تعداد عنوان ها: 1
مکانیک آماری راهنمایی ماندگار ، مایک گلیزر، حسین خانی،ارژن
مایک گلیزر؛ حسین خانی؛ جاستین وارک
68,000