ناشر: دیانت(آترا)پخش کتاب،تهران
تعداد عنوان ها: 2
طراحی شبیه سازی و اجرای مدارهای الکتریکی و الکترونیکی توسط نرم افزار Altium ، عطاران
محمد دائمی عطاران؛ محمدمهدی دائمی عطاران؛ محمدهادی دائمی عطاران
180,000
کاربرد اینکوترمز2010 در تجارت بین الملل،محترم،آترا
رحیم محترم؛ ایمان محترم؛ زهرا قلی زاده
90,000