ناشر: دانشگاه آزاد تاکستان
تعداد عنوان ها: 1
فیزیک الکترونیک،استریتمن، محمدی ، د.تاکستان
بن.جی.استریتمن ؛ جواد محمدی؛ سانجای کومار بانرجی؛ مجید طغیانی ریزی
85,000