ناشر: دانشگاهآزاد،اسلامشهر
تعداد عنوان ها: 2
ژنتیک مولکولی مفاهیم و کاربردها ، ج1 ، شاه حسینی
محمد حسین شاه حسینی؛ امیر عباس رحیمی
40,000
ژنتیک مولکولی مفاهیم وکاربردها ، ج2 ، شاه حسینی
محمد حسین شاه حسینی؛ امیر عباس رحیمی
40,000