ناشر: معتبر ، اهواز
تعداد عنوان ها: 2
درمان نوین مامایی و بیماری های تولید مثل دام بزرگ(2):گوسفند و بز،یانگ،علوی شوشتری،معتبر
رابرت اس.یانگ گوئست؛ مرتضی علوی شوشتری؛ والتر آر.ترلفال
1,200,000