ناشر: افرند ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
سامسونگ سه ستاره درخشان،میچل،متحد،افرند
تونی میچل؛ محمود متحد
200,000
مدیریت استراتژیک توزیع و پخش ، خویه
علی خویه؛ فهیمه احمدی
180,000