ناشر: زهره وند
تعداد عنوان ها: 9
انگیزه در مدیریت نیرمایر، رقیبی،زهره وند
نیر مایر و مانوئل زایفرت؛ رقیبی و توکلی
45,000