ناشر: رنگینه ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 4
نماتودهای گیاهی مهم کشاورزی،استار،بهداد،یادبوداصفهان
جان بریج؛ ابراهیم بهداد؛ جیمز استار
590,000
طراحی کاشت در فضای سبز،چن،بهداد،یادبود اصفهان
گانگ چن؛ ابراهیم بهداد؛ مریم بهداد
250,000