ناشر: صحرا ، مشهد
تعداد عنوان ها: 18
مناطق حفاظت شده و بوم گردشگری،مجنونیان،صحرامشهد
زهرا قلیچلی پور؛ هنریک مجنونیان
350,000
تحلیل مقطع عرضی آبراهه روباز با نرم افزار WinXSPRO ، نوشهری ، صحرا
امیر گردنوشهری؛ توماس هاردی؛ پالاوی پانجا؛ دین ماتیس
80,000
در سایه انسان،جین گودال،حسینی،وهاب زاده،صحرا
حمید حسینی؛ جین گودال؛ عبدالحسین وهاب زاده
200,000
مبانی جامع میکروبیولوژی صنایع غذایی،فرهمندفر،صحرا
رضا فرهمندفر؛ شکوه صارمی؛ هدی شهیری طبرستانی؛ مریم عزیزخانی؛ علی مرتضوی
300,000
اصول و فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه توریسم ، ابراهیم زاده، صحرا
عیسی ابراهیم زاده؛ محمود ضیایی؛ علی دلشاد
60,000
فرآوری انگور ، رحمانی ، صحرا
محمدرضا رحمانی؛ میثم رحمانی
60,000