ناشر: نشر آموخته اصفهان
تعداد عنوان ها: 6
مدیریت بازاریابی،کاتلر،فروزنده،آموخته اصفهان
فیلیپ کاتلر؛ بهمن فروزنده؛ فروزنده
348,000
خانواده و آسیب رسانه ای نسیم جعفری
نسیم جعفری؛ اعتمادی؛ عاشصمی
95,000