ناشر: ابن سینا تهران
تعداد عنوان ها: 7
جنین شناسی پزشکی لانگمن،حسن زاده،ابن سینا
لانگمن ؛ غلامرضا حسن زاده
450,000
آناتومی گری ج1:تنه،اکبری،ابن سینا
ریچارد دریک؛ حسن زاده؛ وین گل؛ اکبری؛ میچل
450,000
آناتومی گری ج3:سرو گردن،اکبری،ابن سینا
ریچارد ال دریک؛ محمد اکبری؛ وین وگل؛ آدام میچل
330,000
رویان شناسی لانگمن ، سادلر ، بهادری ، ابن سینا
توماس داسلر؛ مسلم بهادری؛ سادلر؛ شکور
280,000
آناتومی گری ج2:اندام،اکبری،ابن سینا
بربرستانی ؛ ریچارد درک؛ وین ویگل؛ اکبری؛ میچل
250,000