ناشر: ابن سینا تهران
تعداد عنوان ها: 7
جنین شناسی پزشکی لانگمن،حسن زاده،ابن سینا
غلامرضا حسن زاده؛ لانگمن
450,000
آناتومی گری ج1:تنه،اکبری،ابن سینا
حسن زاده؛ ریچارد دریک؛ اکبری؛ وین گل؛ میچل
450,000
آناتومی گری ج3:سرو گردن،اکبری،ابن سینا
محمد اکبری؛ ریچارد ال دریک؛ وین وگل؛ آدام میچل
330,000
رویان شناسی لانگمن ، سادلر ، بهادری ، ابن سینا
مسلم بهادری؛ توماس داسلر؛ سادلر؛ شکور
280,000
آناتومی گری ج2:اندام،اکبری،ابن سینا
ریچارد درک؛ بربرستانی ؛ وین ویگل؛ اکبری؛ میچل
250,000