ناشر: روزاندیش ، همدان
تعداد عنوان ها: 11
مکانیزاسیون کشاورزی ، عباسی
سعید عباسی؛ مجید رشیدی؛ محمد غلامی پرشکوهی
80,000
حسابداری صنعتی 2 ، زارعی مروج
کمال زارعی مروج؛ محمد مهدی شکوری
75,000
نابرابری جنسیتی ، روغنیان
زهره روغنیان؛ عبدالرضا ادهمی
25,000
نقش TQM در کیفیت آموزش ، نصیری
فخرالسادات نصیری
32,000