ناشر: مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد عنوان ها: 1
روش های تحقیق در مدیریت ، اوماسکاران ، شیرازی،ریاست جمهوری
اوماسکاران ؛ محمد صائبی؛ محمود شیرازی
100,000