ناشر: مدیریت دولتی ریاست جمهوری
تعداد عنوان ها: 1
روش های تحقیق در مدیریت ، اوماسکاران ، شیرازی،ریاست جمهوری
محمد صائبی؛ اوماسکاران ؛ محمود شیرازی
100,000