ناشر: دانشگاه آزاد ، خوراسگان
تعداد عنوان ها: 34
محاسبات کمی در علوم خاک،تامپسون،عسگری،د.آ.خوراسگان
کامران عسگری؛ مارک اس.کوین؛ یاسر استواری؛ جیمز ای.تامپسون؛ مهدی نادری خوراسگانی
160,000
جغرافیای سیاسی اروپا،مظاهری،د.آ.خوراسگان
محمدمهدی مظاهری؛ اعظم ملایی؛ مجید کافی
220,000
حسابداری مالی1:(سطح میانی)،صبوری،د.آ.خوراسگان
مصطفی صبوری؛ محمد علیمرادی
240,000
پرورش قارچ دکمه ای ج5،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ علیرضا جلالی زند
550,000
پرورش قارچ دکمه ای ج2،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی
470,000
پرورش قارچ دکمه ای ج3،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی
570,000
پرورش قارچ دکمه ای ج4،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی
370,000
پرورش قارچ دکمه ای ج6،یوسفی،د.آ.خوراسگان اصفهان
محسن یوسفی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی
470,000
معرفی هورمانهای گیاهی،مرتضایی نژاد،د.آ.خوراسگان اصفهان
فروغ مرتضایی نژاد؛ مهتاب اصفهانی زاده حسین پور
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه