ناشر: فانوس کرمان ، کرمان
تعداد عنوان ها: 3
تغذیه مکمل های کنستانتره ای برای گاوهای شیرده، کلاوای ، لطفی
رای کلاوای؛ موحده لطفی؛ تیم هارینگتون؛ پوریا دادور؛ زهرا موحدی راد
80,000
اندازه گیری تولید متان در نشخوارکنندگان ، ماکار،دادور،فانوس کرمان
هاریندر ماکار؛ پوریا دادور؛ فلیپ ورکوی؛ موحده لطفی؛ لاله یزدانپناه
80,000