ناشر: زیتون سبز ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
روش های تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک،بابائیان،زیتون سبز
کمال السادات اسیلان؛ ابراهیم بابائیان
48,000
مفاهیم کلیدی در جغرافیای سیاسی، گالاهر،نامی،نیروی مسلح
کارولین گالاهر؛ محمدحسن نامی؛ کارل تی.دالمان؛ علی محمدپور؛ ماری گیلیمارتین؛ آلیسون مونتز؛ پیتر شرلو
125,000
ژئواستراتژی قطبین (شمال و جنوب) ، نامی ، نیروهای مسلح
محمدحسن نامی؛ فریبرز احمدی دهکاء
50,000