ناشر: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
تعداد عنوان ها: 3
طرح واره های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روان شناختی ، پی ریسو ، یعقوبی
حسن یعقوبی؛ لارنس پی ریسو؛ رحیم یوسفی؛ پیتر ال دوتویت؛ مسعود قربانعلی پور؛ دان استین؛ جفری یانگ
50,000
مسائل مکانیک کوانتومی همراه با پاسخ تشریحی ، اسکوایرز ، نصیرزاده،د.تربیت معلم
جی . ال. اسکوایرز؛ کرامت نصیرزاده؛ یحیی اکبری؛ ذوالفقار رضوانی
10,000