ناشر: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
تعداد عنوان ها: 3
طرح واره های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روان شناختی ، پی ریسو ، یعقوبی
لارنس پی ریسو؛ حسن یعقوبی؛ پیتر ال دوتویت؛ رحیم یوسفی؛ دان استین؛ مسعود قربانعلی پور؛ جفری یانگ
50,000
مسائل مکانیک کوانتومی همراه با پاسخ تشریحی ، اسکوایرز ، نصیرزاده،د.تربیت معلم
جی . ال. اسکوایرز؛ کرامت نصیرزاده؛ یحیی اکبری؛ ذوالفقار رضوانی
10,000