ناشر: ترآوا ، اهواز
تعداد عنوان ها: 2
مهندسی مخازن نفت و گاز (شبیه سازی مخازن) ، سیریچلو ، حسینی
هنری بی . سیریچلو؛ علی حسینی؛ بابک جعفری
100,000