ناشر: آذرین مهر ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
اطلاعات معماری نویفرت 2020 رمضانیان ، آذرین مهر
سپاس رمضانیان؛ پیتر نویفرت؛ رضا راجی قاسمی؛ نوذر صنعتگر
990,000
کنترل توان راکتیو در سیستم های الکتریکی،میلر،اردوخانی،آذرین مهر
بهروز اردوخانی؛ آرمین قابوسیان؛ حسن اسکندرنیا
250,000
تشریح مسائل مدارهای میکروالکترونیک ج3 ، سدرا ، شهریاری
محمدرئوف زهتابیان؛ هومن ناصر تجبر
70,000
قوانین حاکم بر پروژه ، جاذبی
فاطمه جاذبی؛ یاسر گلدوست جویباری
110,000