ناشر: آذرین مهر ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
کنترل توان راکتیو در سیستم های الکتریکی،میلر،اردوخانی،آذرین مهر
بهروز اردوخانی؛ آرمین قابوسیان؛ حسن اسکندرنیا
250,000
قوانین حاکم بر پروژه ، جاذبی
فاطمه جاذبی؛ یاسر گلدوست جویباری
110,000
تشریح مسائل مدارهای میکروالکترونیک ج3 ، سدرا ، شهریاری
محمدرئوف زهتابیان؛ هومن ناصر تجبر
70,000